mistral_new_logo_2007_75x100.gif Założona w 1984 roku firma Mistral jest dumna z tego, że jest powszechnie uważana za dostawcę „ogólnych” systemów oprogramowania dla przemysłu chłodniczego i klimatyzacyjnego. Na rynku krajowym oprogramowanie Mistral jest używane przez ponad 85% brytyjskich firm zajmujących się chłodnictwem i klimatyzacją, a programy zostały rozprowadzone do ponad 25 000 użytkowników w ponad 140 krajach na całym świecie.wybieraćread_more_arrow2.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif spacer_transparent.gif

Contrato de licença do programa Mistral

UMOWA LICENCYJNA MISTRAL W PIGUŁCE (3-punktowa wersja krótka). NAPRAWDĘ powinieneś to przeczytać! PEŁNA WERSJA poniżej tego.

1) Przyjmuję do wiadomości, że istnieją zasady, czy je przeczytałem, czy nie, a jeśli ich nie przeczytałem, złam je i w rezultacie jestem ścigany, to wiem, że to moja wina.

2) Nie otrzymam ani nie przekażę mojego kodu dostępu nikomu innemu. Wiem, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem i naraża mnie na bardzo surowe kary.

3) Nie będę próbował kopiować żadnej części tego oprogramowania ani naśladować jego kodu, a następnie przekazywać tych kopii lub imitacji jako moich własnych ani przekazywać ich innej osobie, która przekaże je jako własne.

PEŁNA WERSJA

WAŻNE PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego Mistral jest umową prawną między Tobą (osobą fizyczną lub pojedynczą jednostką) a Mistral Associates (zwaną dalej Mistral), która obejmuje oprogramowanie komputerowe oraz powiązane media i materiały drukowane, i może zawierać dokumentację online lub elektroniczną (PRODUKT OPROGRAMOWANIA lub OPROGRAMOWANIE). Instalując i korzystając z PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, zgadzasz się na warunki niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy, niezwłocznie zwróć niewykorzystany PRODUKT OPROGRAMOWANIA do miejsca, z którego go otrzymałeś, w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów (w stosownych przypadkach).

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

1. PRODUKT OPROGRAMOWANIA jest chroniony prawem autorskim i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich, a także innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Licencjobiorca może zainstalować i używać OPROGRAMOWANIA wyłącznie pod jednym adresem firmowym, mieszkalnym lub edukacyjnym lub na komputerach przenośnych obsługiwanych pod tymi adresami lub z nich.

2. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

- Ograniczenia dotyczące inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. Nie można odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować PRODUKTU OPROGRAMOWANIA.

- Wynajem. Nie możesz wynająć ani wydzierżawić PRODUKTU OPROGRAMOWANIA, chyba że z góry formalnie uzgodniono inaczej na podstawie wiążącej, pisemnej i prawnie notarialnej umowy.

- Transfer oprogramowania. Możesz na stałe przenieść wszystkie swoje prawa zgodnie z niniejszą umową, pod warunkiem, że nie zachowasz żadnych kopii, przekazujesz cały PRODUKT OPROGRAMOWANIA (w tym wszystkie części składowe, media i materiały drukowane, wszelkie aktualizacje, niniejsza umowa i, jeśli dotyczy, certyfikat autentyczności) i odbiorcę zgadza się z warunkami niniejszej umowy. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem, każde przeniesienie musi obejmować wszystkie wcześniejsze wersje OPROGRAMOWANIA.

- Rozwiązanie umowy. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, Mistral może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli nie zastosujesz się do warunków i warunki tej umowy. W takim przypadku musisz zniszczyć wszystko kopie PRODUKTU OPROGRAMOWANIA i wszystkich jego części składowych.

3. AKTUALIZACJE. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem z innego produktu, zarówno od Mistral, jak i innego dostawcy, możesz używać lub przenosić OPROGRAMOWANIE tylko w połączeniu z tym ulepszonym produktem, chyba że zniszczysz uaktualniony produkt. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest uaktualnieniem produktu Mistral, możesz teraz korzystać z tego uaktualnionego produktu tylko zgodnie z niniejszą umową. Jeśli OPROGRAMOWANIE jest aktualizacją komponentu pakietu programów, które Ty licencjonowany jako pojedynczy produkt, PRODUKT OPROGRAMOWANIA może być używany i przenoszony tylko jako część tego pakietu pojedynczego produktu.

4. PRAWA AUTORSKIE. Wszelkie prawa własności i prawa do i do PRODUKTU OPROGRAMOWANIA (w tym między innymi obrazy, zdjęcia, animacje, wideo, tekst, zawarte w PRODUKCIE OPROGRAMOWANIA), towarzyszące mu materiały drukowane oraz wszelkie kopie PRODUKTU OPROGRAMOWANIA są własnością firmy Mistral lub jego dostawcy. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych. Dlatego musisz traktować PRODUKT OPROGRAMOWANIA jak każdy inny materiał chroniony prawem autorskim.

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA. Mistral gwarantuje, że (a) PRODUKT OPROGRAMOWANIA będzie działał zasadniczo zgodnie z towarzyszącymi materiałami pisemnymi przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty otrzymania, oraz (b) wszelki sprzęt towarzyszący PRODUKTOWI OPROGRAMOWANIA będzie wolny od wad materiały i wykonanie w normalnym użytkowaniu i serwisie przez okres jednego (1) roku od daty otrzymania. Niektóre kraje i jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, dorozumiane gwarancje na PRODUKT OPROGRAMOWANIA i ewentualny sprzęt są ograniczone odpowiednio do dziewięćdziesięciu (90) dni i jednego roku

ŚRODKI KLIENTA. Cała odpowiedzialność Mistral i jej dostawców oraz Twoim wyłącznym środkiem zaradczym będzie, według uznania Mistral, albo (a) zwrot zapłaconej ceny lub (b) naprawy lub wymiany OPROGRAMOWANIA lub sprzętu, który nie spełnia ograniczonej gwarancji Mistral i który jest zwracany do Mistral wraz z kopią rachunku. Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność, jeśli awaria PRODUKTU OPROGRAMOWANIA lub sprzętu wynikała z wypadku, nadużycia lub niewłaściwego zastosowania. Każdy wymieniony PRODUKT OPROGRAMOWANIA lub sprzęt będzie objęty gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub trzydzieści (30) dni, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. Poza Zjednoczonym Królestwem ani te środki zaradcze, ani usługi wsparcia produktu oferowane przez Mistral nie są dostępne bez dowodu zakupu od autoryzowanego źródło międzynarodowe.

BRAK INNYCH GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MISTRAL I JEGO DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE I PRZYDATNOŚĆ DO KONKRETNEGO CELU, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIE I WSZELKIE SPRZĘT TOWARZYSZĄCY. TO OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. TY MOGĄ MIEĆ INNE, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD KRAJU/JURYSDYKCJI DO KRAJU/JURYSDYKCJI. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE ODSZKODOWANIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWANY PRAWO W ŻADNYM WYPADKU MISTRAL LUB JEGO DOSTAWCY NIE ponoszą ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA KAŻDEGO SPECJALNEGO, PRZYPADKOWEGO, POŚREDNIEGO LUB KONSEKWENCYJNEGO SZKODY CAŁKOWICIE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, BIZNESOWYCH PRZERWANIE, UTRATA INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNYCH INNYCH SZKODY OSTATECZNE) WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI MISTRAL BYŁO PORADA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE PAŃSTWA I JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE LUB PRZYPADKI SZKODY, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.
Zaangażowanie Mistral:
Przeniesienie korzyści z komputeryzacji do naszej branży - bez problemów historycznych.